முனைவர் சி. இலக்குவனார் நூற்றாண்டு விழா ப் புகைப்படங்கள்

samedi 3 août 2013

கம்பன் விழா 2013

பிரான்சு கம்பன் கழகம் நடத்தும்
பன்னிரண்டாம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா


samedi 8 juin 2013

மகளிர் விழா

பிரான்சு கம்பன் கழக மகளிர் அணி நடத்தும்
மகளிர் விழா